IV SA/Wa 1366/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524339

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r. IV SA/Wa 1366/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 5 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w (...) na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) kwietnia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 18 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał, po wcześniejszym połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) z siedzibą w (...) na wskazane w sentencji decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...). Decyzje zostały uchylone.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł uczestnik postępowania (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...). Naczelny Sąd Administracyjny po jej rozpoznaniu wyrokiem z 28 lutego 2018 r. uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Pismem z 6 marca 2018 r. Wspólnota Mieszkaniowa oświadczyła o cofnięciu skarg.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne, gdyż nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 60 cytowanej ustawy.

W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.