Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1832493

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wa 1364/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia (...) czerwca 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy postanawia: sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w wierszu 1 sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2013 r., poprzez zastąpienie zwrotu "sygn. akt IV SA/Wa 2482/12" prawidłowym oznaczeniem w brzmieniu "sygn. akt IV SA/Wa 1364/12".

Uzasadnienie faktyczne

W sentencji wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 15 lutego 2013 r., doszło do oczywistej pomyłki polegającej na wskazaniu błędnej sygnatury akt.

Z pkt 1 zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 19 lipca 2012 r. wynika, iż niniejsza sprawa została wpisana do repertorium pod sygnaturą IV SA/Wa 1364/12, a nie jak błędnie wskazano w wierszu 1 sentencji wyroku z dnia 15 lutego 2013 r. pod sygnaturą IV SA/Wa 2482/12.

Zatem błąd w sentencji przedmiotowego wyroku ma charakter oczywistej omyłki wymagającej sprostowania.

Wobec powyższego na podstawie art. 156 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), z urzędu należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.