Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645271

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2009 r.
IV SA/Wa 1353/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. F. i następcy prawnego A. C. - M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2002 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A. C. i S. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2002 r. w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, z uwagi na śmierć skarżącej A. C.

Następnie w sprawie ustalono, iż następcą prawnym zmarłej skarżącej A. C. jest jej syn M. M.

Wobec powyższego postępowanie sądowe, stosownie do art. 128 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 zwana dalej p.p.s.a.), zostało podjęte postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Sąd pismem z dnia 25 maja 2009 r. wezwał następcę prawnego skarżącej do złożenia oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, czy popiera skargę, czy też ją cofają, pod rygorem, iż brak odpowiedzi na powyższe wezwanie zostanie potraktowane przez Sąd jako cofnięcie skargi. Niniejsze wezwanie zostało skutecznie doręczone następcy prawnemu skarżącej - M. M. w dniu 5 czerwca 2009 r., a więc termin do jego wykonania upłynął w dniu 19 czerwca 2009 r. i M. M. nie wykonał zarządzenia we wskazanym terminie.

Ponadto Sąd pismem z dnia 6 lipca 2009 r. wezwał współskarżącego S. F. do złożenia oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, czy popiera nadal skargę, czy też ją cofają, pod rygorem, iż brak odpowiedzi na powyższe wezwanie zostanie potraktowane przez Sąd jako cofnięcie skargi. Niniejsze wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 27 lipca 2009 r. a więc termin do jego wykonania upłynął w dniu 10 sierpnia 2009 r. i skarżący S. F. nie wykonał zarządzenia we wskazanym terminie.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż następca prawny skarżącej M. M. oraz skarżący S. F. cofnęli skargę.

Wskazane okoliczności faktyczne pozwalają także uznać, iż cofnięcie skargi przez skarżącego i następcę prawnego skarżącej jest dopuszczalne oraz skuteczne w świetle przepisu art. 60 ustawy p.p.s.a., co skutkuje umorzeniem postępowania.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.