Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645270

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 grudnia 2009 r.
IV SA/Wa 1351/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Dopierała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2009 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca wezwanie - wysłana na adres wskazany przez skarżącego w skardze - powróciła do Sądu z adnotacją "adresat wyprowadził się" (karta 12 akt sądowych).

Następnie na podstawie zarządzenia z dnia 2 listopada 2009 r. korespondencję zawierającą m.in. wezwanie do uiszczenia wpisu wysłano skarżącemu na adres wskazany przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

Korespondencja skierowana pod nowy adres została skutecznie doręczona w dniu 9 listopada 2009 r. - jej odbiór potwierdził dorosły domownik (karta 25 akt sądowych).

W związku z powyższym, termin do uiszczenia należnej w sprawie opłaty sądowej upłynął w dniu 16 listopada 2009 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (k. 28 akt sądowych) wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych, nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż Skarżący nie uiścił w zakreślonym terminie należnej opłaty sądowej, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.