Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645269

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 marca 2010 r.
IV SA/Wa 1350/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. R. i R. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 1350/09 w sprawie ze skargi S. R. i R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną R. L.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2009 r., sygnatura akt IV SA/Wa 1350/09, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę S. R. i R. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2009 r. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, dobudowie ganku i przebudowie strychu ze zmianą konstrukcji dachu, budowie garażu na terenie działki nr ew. (...) oraz rozbiórce istniejącego garażu na terenie działki nr ew. (...) i fragmencie działki nr ew. (...) przy ulicy (...) w W.

Od powyższego wyroku S. R. i R. L. wnieśli skargę kasacyjną.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270. ze zm.)-dalej w skrócie: p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Stosownie zaś do art. 141 § 2 p.p.s.a. zd. pierwsze w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Z powyższego wynika, że w rozpatrywanej sprawie skarżący obowiązani byli do uprzedniego wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku, gdyż nie było ono sporządzone z urzędu w trybie art. 141 § 1 p.p.s.a.

Ze stosownym wnioskiem wystąpiła tylko skarżąca S. R. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został sporządzony i doręczony skarżącej w dniu 31 grudnia 2009 r.

Z kolei niezłożenie przez skarżącego R. L. wniosku o sporządzenie wyroku pozbawiło go prawa do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wobec powyższego skargę kasacyjną wniesioną przez R. L., na podstawie art. 178 p.p.s.a. należało odrzucić jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.