Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1763537

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
IV SA/Wa 1330/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Groński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej "(...)" z siedzibą w W. z dnia 28 marca 2015 r. o przywrócenie terminu do złożenia skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia: - przywrócić skarżącej termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Dzielnicy (...) W. postanowieniem z dnia (...) maja 2014 r., nr (...), działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie, dobudowie szybu windowego, budowie balkonów oraz zagospodarowania nieruchomości nr (...) z obrębu (...) położonej w dzielnicy (...) W.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) postanowieniem z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...), po rozpatrzeniu zażalenia Wspólnoty Mieszkaniowej "(...)" z siedzibą w W. na postanowienie Zarządu Dzielnicy (...) W. z dnia (...) maja 2014 r., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

Wspólnota Mieszkaniowa "(...)" z siedzibą w W. w dniu 26 stycznia 2015 r. złożyła do Kolegium wniosek o uzupełnienie postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) postanowieniem z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...), na podstawie art. 111 § 1 i art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,. poz. 267 z późn. zm.), dalej k.p.a. w zw. z art. 123 k.p.a. odmówiło uzupełnienia postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...). Organ stwierdził bowiem, że Wspólnota uchybiła terminowi do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia.

Wspólnota Mieszkaniowa w piśmie z 28 marca 2015 r., złożonym w siedzibie w organu w dniu 30 marca 2015 r. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (za pośrednictwem organu) postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2015 r. o odmowie uzupełnienia postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r. oraz wniosła o przywrócenie terminu do złożenia skargi. We wniosku o przywrócenie terminu skarżąca powołała się na okoliczności związane z nieprawidłowym doręczeniem postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r. i przedstawiła pismo Poczty Polskiej S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. o uznaniu reklamacji doręczenia przesyłki za uzasadnioną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że w związku z wydaniem przez Kolegium postanowienia z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) o odmowie uzupełnienia postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego, termin do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na postanowienie z (...) grudnia 2014 r. biegł od dnia doręczenia stronie postanowienia z dnia (...) lutego 2015 r. o odmowie uzupełnienia postanowienia tj. od dnia 18 lutego 2015 r. i upłynął w dniu 20 marca 2015 r. Skarga z wnioskiem o przywrócenie terminu została złożona w siedzibie organu w dniu 30 marca 2015 r.

Jak stanowi art. 86 § 1 p.p.s.a., sąd, na wniosek strony, postanowi o przywróceniu terminu, jeżeli strona nie dokonała czynności w terminie bez swojej winy.

Na podstawie art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Przesłanką merytoryczną przywrócenia stronie terminu do dokonania czynności przed sądem jest brak winy w jego uchybieniu. Należy przez to rozumieć zachowanie należytej staranności w prowadzeniu sprawy, charakteryzującej osobę dbającą o własne interesy. Innymi słowy, podstawą przywrócenia terminu mogą być okoliczności o charakterze obiektywnym. Z powyższego wynika, że przywrócenia terminu może domagać się strona, która nie dokonała czynności w terminie, ale jest w stanie uprawdopodobnić, że stało się tak bez jej winy z uwagi na wystąpienie okoliczności od niej niezależnych, którym pomimo dołożenia należytej staranności nie była w stanie przeciwdziałać (por. postanowienie NSA z 25 maja 2004 r., sygn. akt FZ 63/04, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca podjęła próbę uchylenia się od negatywnych skutków uznania za skuteczne doręczenia postanowienia z dnia (...) grudnia 2014 r. Wskazaną przez nią okoliczność braku awizacji przesyłki oraz nadesłane przez skarżącego pismo Kierownika Działu Operacyjnego Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej S.A. w W., Sąd uznał za wystarczające do uprawdopodobniła braku winy w niedochowaniu terminu do wniesienia skargi. Nie można bowiem wykluczyć, że w istocie strona skarżąca nie otrzymała zawiadomienia o awizacji kierowanej do niej korespondencji.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze konstytucyjną zasadę prawa do sądu należało przywrócić termin do wniesienia skargi, w oparciu o art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.