Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645258

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2009 r.
IV SA/Wa 1328/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. J., H.K., J. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę T. J., H. K., J. K.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 lipca 2009 r. T. J., H. K. i J. K. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...)czerwca 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga T. J., H. K. i J. K. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania, nie uiszczono należnego wpisu.

Skarżący nie uiścili opłaty sądowej przy wniesieniu skargi.

Sąd pismami z dnia 25 września 2009 r., w wykonaniu zarządzeń Przewodniczącej Wydziału IV z dnia 25 września 2009 r., wezwał skarżących do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostało doręczone T.J. dnia 1 października 2009 r.. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął dnia 8 października 2009 r. Skarżącemu H. K. dnia 2 października 2009 r.. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął dnia 9 października 2009 r. Natomiast skarżącemu J.K. dnia 1 października 2009 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem dnia 8 października 2009 r.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z dnia 29 października 2009 r. wynika, że w zakreślonym terminie nie uiszczono należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.