Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645256

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 października 2009 r.
IV SA/Wa 1324/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu wpis w kwocie 100 (słownie: stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Pismem z dnia 13 lipca 2009 r. Z. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2009 r. Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono na wskazany w skardze adres Z. K. w dniu 26 sierpnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 35 akt sądowych). Siedmiodniowy termin przewidziany na uiszczenie wpisu od skargi upłynął zatem w dniu 2 września 2009 r.

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę należało odrzucić.

Należy przy tym wyjaśnić, że ze znajdującego się na karcie nr 39 akt sądowych pokwitowania wpłaty wynika, że skarżący uiścił wpis należny od przedmiotowej skargi w dniu 3 września 2009 r. Jednakże stosownie do treści art. 85 p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.