Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645254

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 marca 2009 r.
IV SA/Wa 132/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.R. na uchwałę Rady Miejskiej S. z dnia (...) grudnia 2007 r. nr (...) w przedmiocie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

B.R. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej S. z dnia (...) grudnia 2007 r., Nr (...), w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta S. dla obszaru położonego pomiędzy ul. (...).

W dniu 22 lipca 2008 r. wpłynęło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. pismo skarżącej, które organ uznał za mylnie wniesione wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, o którym mowa w ar 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało powyższe wezwanie według właściwości do Rady Miejskiej S. Jak wynika z prezentaty wezwanie wpłynęło do Rady Miejskiej w S. w dniu 5 września 2008 r.

Uchwałą z dnia (...) listopada 2008 r., nr (...), Rada Miejska S. nie uwzględniła wezwania skarżącej do usunięcia naruszenia prawa. Uchwałę doręczono skarżącej w dniu 5 grudnia 2008 r. Dnia 22 grudnia 2008 r. do Urzędu Miejskiego w S. wpłynęła skarga B.R. skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Rady Miejskiej S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu, ponieważ została wniesiona z uchybieniem terminu do jej wniesienia.

Problematyka terminowości skarg składanych w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym budziła wiele wątpliwości zarówno wśród judykatury jak i doktryny. Aby uniknąć istniejących rozbieżności w praktyce orzeczniczej, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwrócił się o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały w tym przedmiocie.

Uchwała taka została podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny dnia 2 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II OPS 2/07 - publ. ONSAiWSA nr 3 (18) 2007). W pierwszej tezie stwierdzono, że przepis art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). ma zastosowania do skargi wnoszonej do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W drugiej tezie natomiast uznano, że skarga na podstawie art. 101 ust. 1 tej ustawy jest wniesiona po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia, także wówczas, gdy skargę wniesiono w terminie 60 dni od dnia wezwania, przed upływem terminu do załatwienia wezwania (art. 35 § 3 k.p.a. w zw. z art. 101 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym), jeżeli organ nie uwzględnił wezwania.

Artykuł 53 § 2 p.p.s.a., wymienia dwa terminy do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Pierwszy termin dotyczy sytuacji, gdy właściwy organ udzielił odpowiedzi na wezwanie i wynosi 30 dni od dnia doręczenia stronie odpowiedzi organu na wezwanie. Drugi termin, który dotyczy sytuacji, w której organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie wynosi 60 dni i liczy się od dnia wniesienia do organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, po wniesieniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, rozpoczyna bieg drugi z wymienionych terminów, jeżeli jednak przed jego upływem organ doręczy odpowiedź na wezwanie, termin ten staje się bezprzedmiotowy, a rozpoczyna bieg termin trzydziestodniowy, liczony od dnia doręczenia stronie odpowiedzi na wezwanie. Jeżeli natomiast organ nie doręczy stronie odpowiedzi na wezwanie przed upływem 60 dni od dnia wniesienia wezwania, to w ciągu tych 60 dni powinna być wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

W niniejszej sprawie miała miejsce druga z wymienionych sytuacji. Skarżąca złożyła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa do organu niewłaściwego - tzn. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium przekazało wezwanie według właściwości do Rady Miejskiej w S., gdzie wpłynęło ono, jak wynika z prezentaty, w dniu 5 września 2008 r.

W ocenie Sądu, dzień 5 września 2008 r. należało uznać za dzień, w którym Rada Miejska wezwana została do usunięcia naruszenia prawa. Od tej daty organ miał bowiem możliwość wypowiedzieć się, w terminie 60 dni, odnośnie żądań skarżącej. Ostatnim dniem, w którym Rada Miejska mogła udzielić odpowiedzi na wezwanie był zatem dzień 4 listopada 2008 r. Wobec nie doręczenia skarżącej, do tego dnia odpowiedzi na wezwanie, w świetle rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartych w cytowanej uchwale należało uznać, że był to także ostatni dzień, w którym skarżąca mogła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponieważ skarga wniesiona przez skarżącą wpłynęła do organu dopiero dnia 22 grudnia 2008 r. należało uznać, że w niniejszej sprawie nie został zachowany termin do wniesienia skargi, o którym mowa w art. 53 § 2 p.p.s.a. Bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy pozostaje przy tym fakt podjęcia przez Radę Miejską uchwały z dnia (...) listopada 2008 r., zawierającej pouczenie o możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. W świetle bowiem rozważań zawartych w cytowanej uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego pouczenie to jest błędne, a skarga została przez stronę wniesiona z przekroczeniem ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.