Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645236

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2009 r.
IV SA/Wa 1283/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia (...) czerwca 2009 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Przy piśmie z dnia 18 sierpnia 2009 r. Sąd przesłał skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (sto złotych) oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2009 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 7 sierpnia 2009 r., wezwał do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 2 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Pisma te zawierały pouczenie, że nieuiszczenie wpisu jak również nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca omawiane wyżej wezwania została doręczona dorosłemu domownikowi w dniu 21 sierpnia 2009 r. Doręczenie wezwań, w świetle art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) należy uznać za prawidłowe. Termin do wykonania wezwań Sądu upłynął zatem w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Stwierdzić należy, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu w zakreślonym terminie, co potwierdza adnotacja z dnia 14 września 2009 r. sporządzona w Oddziale Finansowo - Budżetowym Sądu, w której stwierdzono, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnaleziono wpłaty do niniejszej sprawy. Skarżąca nie uzupełniła również w zakreślonym terminie braków formalnych skargi.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.