Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645235

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2009 r.
IV SA/Wa 1282/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia: odrzucić skargę;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 czerwca 2009 r., K. K. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy.

Ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu dnia 9 czerwca 2009 r.

Skargę na ww. decyzję K. K. wniósł do sądu za pośrednictwem organu - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., nadając ją w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego dnia 13 lipca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po terminie do jej wniesienia postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Zgodnie zaś z art. 83 § 3 p.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Skarżący K. K. na decyzję doręczoną dnia 9 czerwca 2009 r. mógł wnieść skargę najpóźniej w dniu 9 lipca 2009 r. Ze znajdującej się w aktach sprawy koperty (k. 3) wynika, iż skarga została nadana w urzędzie pocztowym dnia 13 lipca 2009 r., a więc z uchybieniem trzydziestodniowego terminu.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.