Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106674

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2012 r.
IV SA/Wa 11/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody (...) na uchwałę Rady Gminy N. z dnia (...) października 2011 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 grudnia 2011 r. Wojewoda (...) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Gminy N. z dnia (...) października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru P., w gminie N.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy N. wniosła o umorzenie postępowania. Wyjaśniła, że w dniu (...) grudnia 2011 r. podjęła uchwałę (nr (...))"w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy N. nr (...) z dnia (...) października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru P., w gminie N.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Jak wynika z akt sprawy Rada Gminy N. uwzględniła, na podstawie cytowanego przepisu, skargę Wojewody (...) na uchwałę nr (...) z dnia (...) października 2011 r. w ten sposób, że w dniu (...) grudnia 2011 r. podjęła uchwałę w sprawie uchylenia zaskarżonej uchwały. W rezultacie skorzystania przez organ z uprawnień samokontrolnych przewidzianych przez ustawodawcę w art. 54 § 3 cyt. ustawy, przestał istnieć przedmiot zaskarżenia. Skoro nie istnieje przedmiot zaskarżenia, to skarga stała się bezprzedmiotowa.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.