Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851538

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lipca 2014 r.
IV SA/Wa 1096/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska.

Sędziowie WSA: Piotr Korzeniowski (spr.), Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. sprawy ze skargi K. R. "(...)" Handel-Usługi na decyzję Ministra Środowiska z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na unieszkodliwienie odpadów oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.