Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3064966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2020 r.
IV SA/Wa 102/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 26 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H. S. i A. R. na uchwałę Rady Miejskiej (...) z (...) czerwca 2011 r. nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

H. S. oraz A. R. (dalej: "Skarżący") złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miejskiej (...) z (...) czerwca 2019 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta (...) - ETAP I.

W odpowiedzi na skargę działający w imieniu Rady Burmistrz Miasta (...) wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem z 17 stycznia 2020 r. Skarżący zostali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie własnych numerów PESEL, a także do wykazania interesu prawnego w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały poprzez wskazanie numerów należących do nich działek. Wezwanie powyższe zostało wykonane przez Skarżących jedynie w zakresie wskazania numerów PESEL przy piśmie z 17 lutego 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 5a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej "p.p.s.a."), Sąd odrzuca skargę jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego.

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm., dalej "u.s.g."), każdy, czy interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Kryterium naruszenia interesu prawnego, na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi na uchwałę lub zarządzenie organu gminy, oznacza, że akt ten musi naruszać interes prawny skarżącego, który musi być własny, indywidualny i oparty o konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego. Ze skargą może więc wystąpić, co do zasady, podmiot, który wykaże związek między chronionym przez przepisy prawa materialnego interesem prawny, a aktem lub czynnością organu administracji publicznej" (por. wyrok NSA z 27 kwietnia 2012 r., sygn. akt I OSK 98/12).

W niniejszej sprawie Skarżący w treści skargi podnieśli, że są właścicielami nieruchomości znajdujących się na obszarze objętym zaskarżonym planem, jednakże nie wskazali konkretnie, o jakie działki chodzi. Na podstawie zarządzenia z 17 stycznia 2020 r., skierowano do skarżących wezwanie do wskazania numerów działek, z których wywodzą oni swój interes prawny w zaskarżeniu uchwały. Wezwania te doręczono skarżącej H. S. 14 lutego 2020 r., a skarżącemu A. R. 20 lutego 2020 r., w trybie doręczenia zastępczego. Do dnia dzisiejszego pozostały one bez odpowiedzi.

Zatem w świetle przytoczonego na wstępie art. 58 § pkt 5a p.p.s.a. nie można uznać, że został przez Skarżących wykazany interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej (...).

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.