Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001886

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 listopada 2018 r.
IV SA/Wa 1006/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Borkowska.

Sędziowie WSA: Katarzyna Golat, Jarosław Łuczaj (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 6 listopada 2018 r. sprawy ze skargi I. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2018 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.