Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2754117

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2019 r.
IV SA/Po 979/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na postanowienie Wojewody z dnia (...) września 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) października 2019 r. P. Z. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie Wojewody z (...) września 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV tut. Sądu, pismami z (...) listopada 2019 r. wezwano Skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwań, poprzez wskazanie numeru PESEL oraz uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) zł. Wezwania, opatrzone stosownym pouczeniem, zostały doręczone Skarżącemu w trybie art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.; zwanej dalej "p.p.s.a.") - czyli z zastosowaniem uprzedniego dwukrotnego awizowania przesyłki - w dniu (...) listopada 2019 r., co oznacza, że termin do wykonania wezwań upływał z dniem (...) grudnia 2019 r.

Pomimo upływu wskazanego terminu, skarżący nie uzupełnił ww. braków formalnych skargi, a wezwania sądowe pozostawił bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 46 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Ponadto, stosownie do art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., w przypadku gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać m.in. numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Wymienione elementy pisma procesowego (w tym numer PESEL skarżącego) stanowią wymogi formalne skargi w postępowaniu sądowym, których brak podlega uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taką szczególną regulację zawiera art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych, to Sąd odrzuca skargę.

Poza tym zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - a takim pismem jest bez wątpienia skarga złożona przez P. Z. w niniejszej sprawie (por. art. 230 § 2 p.p.s.a.) - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak to już wyżej wskazano, Skarżący, pomimo otrzymania stosownych wezwań, nie uzupełnił w terminie braków formalnych skargi, tj. nie podał numeru PESEL ani nie uiścił wpisu sądowego.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił, przy czym zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a. uczynił to na posiedzeniu niejawnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.