Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001837

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2018 r.
IV SA/Po 968/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz (spr.).

Sędziowie WSA: Tomasz Grossmann Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi R. S. na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.