Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645031

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 910/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) września 2009 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania postanawia odrzucić skargę. (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2009 r. radca prawny M. P. działając w imieniu D. M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) września 2009 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania.

Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193: z późn. zm.) w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym, bez względu na przedmiot sprawy pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł.

Natomiast w myśl przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Na podstawie akt sprawy ustalono, iż pełnomocnik skarżącego wnosząc skargę nie uiścił wpisu stałego od skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę odrzucił.

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.