Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645018

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 marca 2009 r.
IV SA/Po 89/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr (...) z 20 listopada 2008 r. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Budowlanego "U." K. sp. z o.o. na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr (...) z 20 listopada 2008 r. w przedmiocie kary pieniężnej postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr (...) z 20 listopada 2008 r. (-) P. Miładowski mb

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 30 grudnia 2008 r. skarżąca zwróciła się o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nr (...) z 20 listopada 2008 r. do czasu rozpatrzenia przez Sąd skargi na tę decyzję. Skarżąca podniosła, że wykonanie nałożonego obowiązku zapłaty kary pieniężnej w kwocie 15.000 zł znacznie obciąży płynność finansową przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności. Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Badając argumenty podniesione we wniosku - także w oparciu o dokumenty finansowe znane Sądowi z urzędu, złożone przez skarżącą w sprawie sygn. akt II SA/Po 28/08 - uznał, że w sytuacji finansowej spółki wykonanie obowiązku uiszczenia kary nałożonej w kwocie 15.000 zł spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Istotnie przy niskich obrotach spółki, gdzie zysk netto za cały 2007 rok wyniósł niewiele ponad 14.000 zł, wykonanie kary w nałożonej kwocie, mogłoby spowodować poważne zakłócenie płynności finansowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji zgodnie z art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a.

/-/P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.