Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645016

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 882/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: odmówić wstrzymania wykonania decyzji (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...) sierpnia 2009 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia (...) czerwca 2009 r. znak (...) ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego usługowego z parkingiem położonego w O. przy ul. K. działka nr (...).

Na powyższą decyzję W. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W dniu 9 listopada 2009 r. wpłynął do tut. Sądu wniosek Skarżącego o wstrzymanie wykonania decyzji. Skarżący podał, iż "celowe jest wstrzymanie tych czynności do czasu załatwienia wniosku o zwrot zgłoszonego jako wniosek ewentualny kolejnego wniosku o zbycie nieruchomości bez przetargu, celem poprawy warunków zagospodarowania Jego działki".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 152, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p.p.s.a.) po przekazaniu skargi do sądu, na wniosek skarżącego sąd może wstrzymać wykonanie w całości lub części aktu bądź czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż przedmiotem wstrzymania mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez wykonanie aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie przymusu państwowego (egzekucji) do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Wobec powyższego, nie każdy akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania, a więc nie każdy wymaga wykonania. Nie kwalifikują się do wykonania te spośród aktów administracyjnych, które dla wprowadzenia stanu prawnego lub faktycznego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych.

Decyzja ustalająca warunki zabudowy jest właśnie takim aktem. Decyzja ta, z uwagi na specyfikę regulowanego nią przedmiotu, nie ma cechy wykonalności w rozumieniu art. 61 p.p.s.a. Decyzja taka ma charakter deklaratoryjny, stwierdzając jedynie zgodność zamierzenia inwestycyjnego z prawem, sama w sobie nie uprawnia jeszcze do rozpoczęcia robót budowlanych.

Wobec tego na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.