Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645012

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
IV SA/Po 876/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku pełnomocnika P. S. o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia (...) r. nr (...) w sprawie ze skargi P. S. na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji z dnia (...) r. nr (...) Komendanta Powiatowego Policji w G. (-) M. Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika adw. R. L. (dalej Pełnomocnik) wniósł skargę na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. z dnia (...) r. nr (...)o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia (...) r. nr (...) (dalej decyzja z (...) r.) Komendanta Powiatowego Policji w G. w sprawie skierowania P. S. na badanie psychologiczne z powodu przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. 108/05/908 ze zm., dalej prd). W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji z dnia (...) r. Wniosek nie zawiera uzasadnienia (k. 3-6 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) po przekazaniu sądowi skargi Sąd może na wniosek Skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1. Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. W judykaturze przyjęto pogląd, że chodzi tu o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wstrzymanie wykonania może dotyczyć wyłącznie takich aktów, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania i w związku z tym nie każdy wymaga wykonania.

Zaskarżone postanowienie, odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia (...) r., nie posiada atrybutu wykonalności, tj. nie nadaje się do wykonania i nie podlega wykonaniu, a przez to nie może wywołać bezpośrednich następstw w postaci niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Wstrzymanie wykonania dotyczyć może jedynie sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne (B. Dauter w: B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Wolters Kluwer 2009 s. 204-205 uw. 7 i aprobowane przez Komentatora orzecznictwo i piśmiennictwo; J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz". LexisNexis 2008 s. 216 uw. 5; T. Woś w: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" LexisNexis 2008 s. 338-340 uw. 5-9; postanowienie NSA z 17 lipca 2006 r.- I FZ 281/06 z aprobującą glosą A. Skoczylasa - OSP 6/07/76). Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, wydane na podstawie art. 59 § 2 w zw. z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 98/00/1071 ze zm., dalej k.p.a.) jako ściśle procesowe i nie mogące powodować bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków (glosa A. Skoczylasa - OSP 6/07/s. 462), takich skutków nie wywołuje. Zaskarżony akt nie kwalifikuje się dobrowolnego lub przymusowego wykonania, w związku z czym instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu nie może znaleźć zastosowania.

Profesjonalny Pełnomocnik Skarżącego we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji z (...) r., nie podał okoliczności, które wskazywałyby na niebezpieczeństwo wyrządzenia Skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, od których ustawodawca uzależnia możliwość wstrzymania wykonania aktu lub czynności.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia okoliczności, które pozwolą Sądowi na dokonanie oceny, czy spełnione są przesłanki uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Jeżeli we wniosku o wstrzymanie takiego aktu lub czynności Strona nie wskaże okoliczności uzasadniających twierdzenie, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, to należy uznać to za brak przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej przez Sąd, uzasadniający oddalenie wniosku (J.P. Tarno - op. cit. s. 219 uw.11). W orzecznictwie Sądów Administracyjnych utrwalonym jest pogląd, że gdy skarżący nie wskazuje we wniosku na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznych szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, Sąd nie jest obowiązany poszukiwać tych okoliczności (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 6 lutego 2009 r. II FZ 39/09; 25 lipca 2008 r. II OZ 766/08; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 września 2008 r. II SA/Gd 652/08). Zebrane w aktach administracyjnych i sądowych dowody nie prowadzą do wniosku, że wykonanie decyzji z (...) r. spowodować może trudne do odwrócenia skutki bądź powodować może niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

Mając na uwadze powyższe, Sąd orzekł na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a.

(-) M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.