Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645009

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 lutego 2010 r.
IV SA/Po 873/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jerzy Stankowski (sprawozdawca).

Sędziowie: Maciej Dybowski, Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postępowanie sądowe zawiesić.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 1 października 2009 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "O" w Poznaniu wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 czerwca 2009 r. nr (...) znak (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...), ark. (...), obręb (...), położonych przy ul. K. w Poznaniu (k. 2 akt sądowych) na wniosek G.L. i K.L. Skargę złożono dnia 2 października 2009 r. (k. 28 akt sądowych).

Tymczasem z akt administracyjnych wynika, iż w tej samej sprawie o ustalenie warunków zabudowy G.L. wniósł o zmianę decyzji z dnia 3 czerwca 2009 r. nr (...) w zakresie dotyczącym wysokości projektowanego pawilonu handlowo-usługowego oraz ilości miejsc parkingowych (k. 327, 332 akt adm.). Wniosek złożył dnia 12 sierpnia 2009 r. i uzupełnił go 1 września 2009 r. Pismem z dnia 2 września 2009 r. Prezydent Miasta Poznania zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy (k. 333 akt adm.). Zawiadomienie doręczone zostało stronom postępowania w dniach od 3-8 września 2009 r. (k. 335-339 akt adm.).

W tym stanie rzeczy nie ulega wątpliwości, że skargę w tej sprawie złożono do sądu po wszczęciu postępowania w celu zmiany zaskarżonego aktu. Zachodzi zatem podstawa do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego z urzędu na podstawie art. 56 w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku o zmianę decyzji z dnia 3 czerwca 2009 r. Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.