Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645008

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 872/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) Spółki z o.o. z siedzibą w (...) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi spółki na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania części budynku postanawia oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (-) G.Radzicka

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w (...) nakazał właścicielowi -(...) Spółce z o.o. w (...) przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania samowolnie zmienionej funkcji części budynku (...) obejmującej pomieszczenie - ekspozycja (nazwa Sali z zatwierdzonego decyzją Starosty (...) z dnia (...) 05.2006 r. projektu budowlanego). Powyższa decyzja na skutek odwołania spółki decyzją z (...) września 2009 r. nr (...) Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego została uchylona w całości, a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji WWINB złożyła skarżąca spółka, podnosząc w uzasadnieniu, że wykonanie decyzji może wywołać dla skarżącego skutki finansowe i zagrozić prowadzeniu przez spółkę dotychczasowej działalności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Wniosek skarżącej spółki nie jest uzasadniony.

Zgodnie z przepisami art. 61 § 3 zdanie 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Rozpoznając wniosek w oparciu o art. 61 § 3 P.p.s.a sąd jest związany przesłankami takimi jak niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jest niespornym, że wstrzymanie wykonania dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne. Otóż takich skutków nie wywołuje zaskarżona decyzja, która co prawda wskazuje na proceduralne wady decyzji pierwszoinstancyjnej jednak sama w sobie nie stwarza szkody ani też nie powoduje trudnych do odwrócenia skutków. Jakkolwiek skarga do Sądu Administracyjnego w myśl art. 57 § 1 p.p.s.a. nie ustala zbyt rygorystycznych warunków formalnych skargi - to wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie może się ograniczać do powtórzenia sformułowań ustawy. W przedmiotowej sprawie skarżąca Spółka nie uzasadnia swego wniosku i nie wykazuje w żadnym stopniu, że wykonanie decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia jej znacznej szkody jak również nie uzasadnia na czym ta szkoda miałaby polegać. W ocenie Sądu jest to warunek niezbędny dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Skoro skarżąca dysponuje decyzją ostateczną pozwalającą jej na prowadzenie w części salonu "małej gastronomii" (decyzja nr (...) z (...).12.2008 r. nr (...)), a z akt sprawy nie wynika, aby ta decyzja została wzruszona, to obowiązkiem wnioskodawcy było odniesienie się w żądaniu do wykazania w jakim stopniu funkcjonowania obrocie prawnym powyższej decyzji do decyzji skarżonej spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody.

Z powyższych względów nie znajdując podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

(-) G.Radzicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.