Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645003

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2010 r.
IV SA/Po 861/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus (spr.).

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2010 r. sprawy ze skargi W. Przedsiębiorstwa Oczyszczania A. S.A. we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. z dnia (...) marca 2006 r. nr (...) w przedmiocie wymagań w zakresie uzyskania zezwolenia, postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zasądzić od Prezydenta Miasta P. na rzecz skarżącej Spółki kwotę 557 (pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania /-/E. Kręcichwost - Durchowska /-/E. Makosz - Frymus /-/M. Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30 października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga W. Przedsiębiorstwa Oczyszczania A. S.A. we W. na zarządzenie Prezydenta Miasta P. z dnia (...) marca 2006 r. nr (...) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na rozprawie, która odbyła się 10 marca 2010 r. pełnomocnik Skarżącego w związku z treścią uchwały Rady Miasta P. z dnia (...) listopada 2009 r. nr (...) cofnął skargę oraz wniósł o zwrot kosztów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.- p.p.s.a.) Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednak Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Skargę można cofnąć do chwili ogłoszenia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd rozpatrując niniejszą sprawę nie stwierdził, aby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub by miało spowodować utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w punkcie 1 sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

(-) E. Kręcichwost-Durchowska (-) E. Makosz-Frymus (-) M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.