Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 645002

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2009 r.
IV SA/Po 86/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na pismo Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r., (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę. /-/Ewa Kręcichwost-Durchowska mb

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako: p.p.s.a.) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, zaś przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.). Z kolei, jak wynika z § 3 i § 4 ww. artykułu p.p.s.a., jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi,skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a p.p.s.a., można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa, zaś w przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa, a ww. termin czternastu dni nie ma zastosowania. Art. 53 § 2 p.p.s.a. wskazuje natomiast, iż w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W rozpatrywanej sprawie, po otrzymaniu pisma Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r., (...) informującego, że nie ma podstaw do zwrotu Skarżącemu opłaty za kartę pojazdu w wysokości 470 zł, M. S. wniósł od razu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, chociaż stosowanie do dyspozycji ww. przepisu art. 52 § 3 p.p.s.a. powinien najpierw wezwać na piśmie właściwy organ - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności (a więc skierowaniu do Niego pisma Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r., (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu) - do usunięcia naruszenia prawa, a dopiero potem wnieść skargę do Sądu.

Jak wynika z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wskazane w pkt 1 - 5 § 1 art. 58 p.p.s.a. Niedopuszczalność skargi z innych przyczyn wystąpi w szczególności, gdy skarga zostanie wniesiona bez wyczerpania środków zaskarżenia albo bez uprzedniego wezwania na piśmie do usunięcia naruszenia prawa, gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi.

Skoro więc Skarżący przed wniesieniem skargi nie wezwał Prezydenta Miasta Kalisza do usunięcia naruszenia prawa, skarga jego podlegała odrzuceniu z mocy art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a.

Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Na marginesie Sąd pragnie wskazać, że miał na uwadze fakt błędnego pouczenia Skarżącego o sposobie wniesienia skargi na pismo - akt lub czynność Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2008 r., (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu. W zaistniałej sytuacji, Skarżący w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego postanowienia ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa i równocześnie z tym wnioskiem wezwać Prezydenta Miasta Kalisza do usunięcia naruszenia prawa, a w dalszej kolejności, stosowanie do dyspozycji art. 53 § 2 p.p.s.a. wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. /-/Ewa Kręcichwost-Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.