Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644999

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2010 r.
IV SA/Po 857/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski (spr.) Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2010 r. sprawy ze skargi H. P. na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, postanawia zawiesić postępowanie sądowo - administracyjne w sprawie /-/E. Kręcichwost - Durchowska /-/E. Makosz - Frymus /-/M. Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. H. P. wniosła skargę na decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. nr (...) uchylającą decyzję Starosty O. z dnia (...) r. nr (...) w części dyspozytywnej, powołującej podstawę prawną - art. 105 § 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a., powołując w to miejsce podstawę prawną - art. 151 ust. 1 pkt 1 k.p.a. i w pozostałej części utrzymującą decyzję w mocy, którą umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Starosty O. z dnia (...) r. nr (...) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielający Z. F. pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego na działce nr ewid. (...) w N. (dalej decyzja Starosty O. z (...) r.; k. 5 i 5-9 akt Starosty; k. 29-34 akt Wojewody; k. 2-5 akt IV SA/Po 857/09).

Pismem z dnia (...) r., które wpłynęło do Sądu dnia (...) r.) Wojewoda W. poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, że zakończyło się postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody W. z dnia (...) r. znak (...) (dalej decyzja Wojewody W. z dnia (...) r.) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Starosty O. z dnia (...) r. nr (...). Do pisma załączono potwierdzony za zgodność odpis decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. znak (...) (dalej decyzja z (...) r.) uchylającą w całości decyzję Wojewody W. z dnia (...) r. i stwierdzającą nieważność decyzji Starosty O. z dnia (...) r. (k. 31-33 akt IV SA/Po 857/09). Z odpisu decyzji z (...) r. wynika, że H. P. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty O. z (...) r. (k. 32 akt IV SA/Po 857/09).

Dnia (...) r. ustalono, że decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nie jest jeszcze prawomocna; dnia (...) r. doręczono odpisy decyzji z (...) r. uczestnikom Z. F. i L. F.; nie otrzymano jeszcze zwrotki od H. P. (k. 36 akt IV SA/Po 857/09). Na rozprawie dnia (...) r. H. P. oświadczyła, że do dnia rozprawy nie doręczono Skarżącej decyzji z (...) r. (k. 37 akt IV SA/Po 857/09).

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153/02/1270 ze zm. dalej p.p.s.a.) w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Postępowanie nieważnościowe dotyczące decyzji Starosty Obornickiego z 13 lutego 2009 r. nie zakończyło się prawomocnie, ponieważ nadal otwarty jest termin do wywiedzenia skargi na decyzję z 22 lutego 2010 r. (art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Sąd obowiązany jest zwiesić postępowanie z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 56 p.p.s.a. Ponieważ w niniejszej sprawie skargę wniesiono po wszczęciu postępowania nieważnościowego, które nie zostało jeszcze prawomocnie zakończone, postępowanie sądowo - administracyjne w sprawie IV SA/Po 857/09 należało zawiesić zgodnie z art. 56 w zw. z art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie, w której Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję z (...) r., każda ze stron może wnieść do tutejszego Sądu o podjęcie niniejszego postępowania w sprawie IV SA/Po 857/09.

/-/E. Kręcichwost - Durchowska /-/E. Makosz - Frymus /-/M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.