Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644994

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 marca 2009 r.
IV SA/Po 85/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 marca 2009 r. sprawy ze skargi R.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie opłaty za przejazd po drogach krajowych postanawia odrzucić skargę. /-/J. Stankowski

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 12 stycznia 2009 r. R.S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2008 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w Kaliszu nr (...), którą organ ten nałożył na skarżącego karę pieniężną za wykonywanie transportu bez uiszczenia wymaganej opłaty drogowej.

Zarządzeniem z dnia 6 lutego 2009 r. (k. (...),(...) verte) skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie siedmiu od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 lutego 2009 r. (k. (...) verte). Skarżący nie odpowiedział na wezwanie Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Jednocześnie zgodnie z art. 215 ustawy w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Przedmiot rozpoznawanej sprawy nie jest objęty wpisem stałym określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), a zatem wysokość wpisu stosunkowego zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem.

Skarżący nie wskazał na wezwanie Sądu wartości przedmiotu zaskarżenia, dlatego też, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia

/-/J. Stankowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.