Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644992

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 listopada 2009 r.
IV SA/Po 845/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia odrzucić skargę (-) I. Kucznerowicz

Uzasadnienie faktyczne

L.M. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego. W związku z faktem, iż skarżący nie załączył odpisów skargi, Sąd pismem z dnia 27 października 2009 r. (doręczonym dnia 29 października 2009 r. - k. 15 akt) pod rygorem odrzucenia skargi wezwał L.M. do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 6 egzemplarzy odpisów tejże skargi.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) skarga powinna zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy; określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego oraz powinna czynić zadość pozostałym wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Powyższe dotyczy m.in. obowiązku załączania po pism składanych w trakcie postępowania sądoadministracyjnego odpisów tych pism i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom postępowania (art. 47 § 1 p.p.s.a.). Obowiązkiem strony jest bowiem dołączenie do skargi jej odpisów w ilości pozwalającej na doręczenie jej również wszystkim osobom, które brały udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosły skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy ich interesu prawnego, uczestniczący w postępowaniu sądowoadministracyjnym na prawach strony (art. 33 § 1 p.p.s.a.),

Mając więc na uwadze fakt, iż z akt niniejszej sprawy wynika, iż skarżący nie wykonał wezwania do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisów przedmiotowej skargi, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

(-) I. Kucznerowicz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.