Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644986

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 stycznia 2010 r.
IV SA/Po 832/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. N., M. N. na pismo Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) października 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu postanawia odrzucić skargę (-) G. Radzicka

Uzasadnienie faktyczne

Dnia (...) października 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga K. N. i M. N., dotycząca odmowy zwrotu przez Prezydenta Miasta (...), opłaty za wydanie karty pojazdu. Skarżący oświadczyli, że są współwłaścicielami pojazdu marki Opel nr rej. (...).

Odrębnymi pismami z dnia 22 października 2009 r. skarżący zostali wezwani do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi, braku formalnego skargi, poprzez podpisanie skargi przez wszystkich skarżących (k. 24-25, 27-28). Wezwania, opatrzone stosownym pouczeniem, zostały doręczone dnia 26 października 2009 r. (k. 30, 31). Zarządzeniem z dnia 24 listopada 2009 r. skarżący zostali odrębnie wezwani do złożenia oświadczenia kto podpisał skargę, złożenia oświadczenia czy przed wniesieniem skargi wezwali Prezydenta Miasta Poznania do usunięcia naruszenia prawa oraz do nadesłania kopii wezwania wraz z dowodem nadania lub doręczenia, o ile takowe zostało złożone, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k. 33, 34-34v, 35-35v). Wezwania zostały doręczone dnia 26 listopada 2009 r. (k. 36, 37).

Mimo zakreślonego terminu braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.

(-) G. Radzicka

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.