Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644983

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 października 2009 r.
IV SA/Po 829/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 października 2009 r. wniosku A. W. i C. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A.W. i C. W. na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgodności budowy z przepisami prawa postanawia oddalić wniosek J. Stankowski

Uzasadnienie faktyczne

A. W. i C. W. w skardze na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...), nr (...)zawarli wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosku tego nie uzasadnili.

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 152, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że przedmiotem postępowania jest decyzja utrzymująca w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu z dnia (...) nr (...), którą umorzono - jako bezprzedmiotowe - postępowanie administracyjne w sprawie zgodności z przepisami prawa budowy budynku mieszkalno-gospodarczego na działce nr ewid. (...) położonej przy ul. (...) 34 w (...), gm. (...). Decyzja ta nie nadaje się do wykonania. Przemawia za tym jej przedmiot jak i procesowy charakter (decyzja o umorzeniu postępowania nie jest aktem rozstrzygającym sprawę, którym organ nakłada obowiązki lub przyznaje prawa; jest to akt kończący postępowanie w danej instancji w "inny sposób" - art. 104 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej: k.p.a.).

Wstrzymanie wykonania może nastąpić tylko w odniesieniu do aktu, który nadaje się do wykonania i wymaga wykonania. Wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie, w sposób dobrowolny lub w trybie przymusowym, takiego stanu w rzeczywistości społecznej, który jest zgodny z treścią aktu. Ten stan w rzeczywistości społecznej, którego spowodowanie nakazuje akt administracyjny, stanowi przedmiot jego wykonania. Przedmiotem wykonania aktu administracyjnego jest więc każde zachowanie się podmiotu zobowiązanego do jego wykonania (adresata aktu), polegające na działaniu, zaniechaniu określonego działania, znoszeniu zachowań innych podmiotów, a nawet świadczenie w rozumieniu prawa cywilnego (T. Woś (w:) T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 295).

Jak wskazano, decyzja w umarzająca postępowania ze swej istoty nie nadaje się do wykonania, bowiem stwierdza ona jedynie, że toczące się postępowanie z określonych przyczyn nie może być prowadzone (brak przedmiotu).

Mając to na względzie Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

J. Stankowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.