Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 października 2009 r.
IV SA/Po 827/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

dnia 27 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wniesionego oświadczenia mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę (-) G. Radzicka

Uzasadnienie faktyczne

Z. S. w dniu (...) września 2009 r. (data stempla pocztowego) wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w (...) z dnia (...).04.2009 r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wniesionego oświadczenia mieszkaniowego o ustalenie równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za lata 2006-2008.

Powyższa skarga wniesiona została bezpośrednio do Sądu (vide koperta k. 3 akt) pomimo zawartego w postanowieniu pouczenia, iż skarga do sądu administracyjnego powinna być skierowana do Sądu za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Powyższe oznacza, iż skarżący w oczywisty sposób uchybił art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Ponadto zauważyć należy, że z akt sprawy przesłanych przez organ wynika, iż postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu odebrane zostało przez skarżącego w dniu 29 lipca 2009 r. Oznacza to, że Z. S. uchybił również dyspozycji art. 53 § 1 p.p.s.a., zgodnie z którym skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. Termin do złożenia skargi obliczony zgodnie z ww. przepisem upłynął bowiem w dniu 28 sierpnia 2009 r.

Na marginesie mając na uwadze złożenie skargi bezpośrednio do Sądu wskazać należy, że w dniu wniesienia skargi nie obowiązuje już przepis art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.), zgodnie z którym w okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (1 stycznia 2004 r.), skargę wniesioną bezpośrednio do sądu administracyjnego, jeżeli wniesiona została w terminie określonym w art. 53 § 1 p.p.s.a., sąd administracyjny przekazywał organowi, którego działanie lub bezczynność były przedmiotem skargi, ze skutkiem przewidzianym w art. 54 § 1 p.p.s.a. tj. z zachowaniem trybu jej wniesienia.

Utrata mocy obowiązującej przez powołane wyżej przepisy przejściowe powoduje, iż datą złożenia skargi nadanej bezpośrednio do Sądu nie jest data jej nadania w Urzędzie Pocztowym lub złożenia w Biurze Podawczym Sądu, lecz data jej przekazania przez Sąd organowi za pośrednictwem, którego skarga winna być złożona (por. T.Woś, H. Knysiak -Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi -Komentarz, Wyd. Prawn. Lexis Nexis Warszawa 2005 r. s. 248). Termin do wniesienia skargi w przypadku jej wniesienia na skutek błędnego zaadresowania bezpośrednio do sądu, będzie bowiem zachowany, jeżeli sąd ten przed upływem wspomnianego terminu przekaże ją właściwemu organowi lub zaadresowaną odda w polskim urzędzie pocztowym (por. postanów. SN z dnia 24 września 1998 r. sygn. akt III CKN 722/98 LEX nr 55397).

Mając na uwadze, iż wskazany powyżej przepis przejściowy już nie obowiązuje, uwzględniając również fakt, iż skarga wniesiona została przez skarżącego po upływie terminu do jej złożenia co uniemożliwiło jej przekazanie organowi z zachowaniem 30 dniowego terminu do złożenia skargi określonego w art. 53 § 1 upsa, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 upsa orzekł jak w sentencji postanowienia. (-) G. Radzicka j. a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.