Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 1 grudnia 2009 r.
IV SA/Po 822/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. c/a Samorządowe Kolegium Odwoławcze na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt III SA/Po 299/06 postanawia: odrzucić skargę (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 października 2009 r. R. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt III SA/Po 299/06.

W związku z zarządzeniem Sądu z dnia 4 listopada 2009 r. (k-14 akt sądowych) wezwano Skarżącego do podania czy przed złożeniem skargi z dnia 7 września 2009 r. wzywał On organ- Burmistrza C. do wykonania wyroku WSA w Poznaniu.

W piśmie z dnia 24 listopada 2009 r. (k- 16 akt sądowych) skarżący stwierdził, że wielokrotnie wzywał na piśmie i ustnie Burmistrza C. do wykonania wyroku WSA w Poznaniu z 2007 r., nie powołując się na żadne konkretne pismo. Skarżący dodał, iż niestety Burmistrz zamiast wykonać wyrok, dopuścił się kolejnych przestępstw na jego szkodę.

W odpowiedzi na skargę, SKO uznało ją za nieuzasadnioną. Wskazano, że po otrzymaniu wyroku Sądu z dnia 22 marca 2007 r., przekazano go wraz z aktami do organu I instancji, tj Burmistrza C. celem ponownego rozstrzygnięcia. Pismem z dnia 11 sierpnia 2009 r. w odpowiedzi na podanie Skarżącego powiadomiono go, iż wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie, winien kierować do Burmistrza C.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 154 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. dalej p.p.s.a.) w razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność oraz w razie bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny."

Z przepisu tego wynika, że warunkiem sine qua non skutecznego wniesienia skargi o wymierzenie organowi grzywny jest uprzednie pisemne wezwanie tego organu do wykonania postanowień wyroku lub załatwienia sprawy. Niedochowanie tego warunku nie podlega konwalidacji i powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. Komentowany przepis nie określa terminu, w jakim należy wnieść takie wezwanie, zatem przyjąć należy - w ślad za doktryną i orzecznictwem sądów administracyjnych (por. J.P. Tarno Komentarz - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2008, s. 387), że warunek ten jest spełniony, jeżeli wezwanie to nastąpiło po doręczeniu organowi odpisu orzeczenia sądowego wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności i aktami administracyjnymi sprawy. Od tego dnia zaczyna, bowiem biec termin do załatwienia przez organ administracji sprawy, przewidziany w przepisie art. 286 § 2 p.p.s.a.

Wobec powyższego Sąd w pierwszej kolejności musi zbadać, czy w niniejszej sprawie został spełniony przez skarżącego ww. warunek skutecznego wniesienia skargi, tj. czy skarżący przed wniesieniem rzeczonej na wstępie skargi, uprzednio skutecznie wezwał na piśmie Burmistrza C. do wykonania tego wyroku lub załatwienia sprawy.

Z akt sprawy nie wynika jednak, by R. P. wezwał organ do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 marca 2007 r., sygn. akt III SA/Po 299/06.

Po pierwsze, z treści pisma, na które powołuje się Skarżący z dnia 5 sierpnia 2009 r. nie wynika, aby skarżący wzywał w nim organ do wykonania ww. wyroku. Z jego treści wynika natomiast, iż skarżący zwraca się z prośbą do Prezesa SKO o poinformowanie go o stanie sprawy dotyczącej kradzieży królików w czerwcu 2005 r. dodając, iż ponad 2 lata nic w sprawie nie słychać-i nie wie gdzie są te akta. Po drugie, pismo to zostało skierowane do niewłaściwego organu - jego adresatem jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, a nie Burmistrz C., który w sprawie III SA/Po 299/06 był organem zobowiązanym do wykonania ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po trzecie brak jest w aktach innych pism wzywających organ do wykonania wyroku Sądu, po ich przesłaniu do organu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, iż strona skarżąca nie poprzedziła skargi wniesionej w niniejszej sprawie wymaganym przez prawo wezwaniem, a zatem skarga była niedopuszczalna i z tej przyczyny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 58 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ją odrzucił.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.