Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644969

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 listopada 2009 r.
IV SA/Po 804/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi T. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu. (-) E. Kręcichwost - Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...)sierpnia 2009 r. T. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) lipca 2009 r., nr (...) w przedmiocie wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm. - zwanej dalej "p.p.s.a."), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. Skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 7 października 2009 r. został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono dorosłemu domownikowi Skarżącemu dnia 9 października 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 13).

W dniu 3 listopada 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie k. 20) skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu wskazując, iż przesyłkę odebrała synowa, która ze względu na nieobecność skarżącego spowodowaną konsultacjami lekarskimi w różnych miejscach, przekazała mu przesyłkę dopiero około 20 października 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek podlega odrzuceniu.

Przepis art. 85 p.p.s.a. stanowi, iż czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna, przy czym, w przypadku jeżeli strona nie dokonała czynności bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Tryb złożenia wniosku szczegółowo reguluje art. 87 p.p.s.a.

Stosownie do treści przepisu art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Natomiast § 4 stanowi, że równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W niniejszej sprawie skarżący jako przyczynę uchybienia terminu wskazał okoliczność, iż po odbiorze w dniu 9 października 2009 r. korespondencji adresowanej do niego jego synowa przekazała mu ją dopiero około 20 października 2009 r.

Zatem przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu 20 października 2009 r. Natomiast wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 3 listopada 2009 r.

Wobec powyższego w przedmiotowej sprawie wniosek został złożony po upływie terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

(-) E. Kręcichwost - Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.