Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644968

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 marca 2010 r.
IV SA/Po 800/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus (spr.).

Sędziowie WSA: Maciej Dybowski Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2010 r. sprawy ze skargi P. S. E. O. S.A. z siedzibą w K.-J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r., nr (...) w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie postanawia zawiesić postępowanie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. (-) E. Kręcichwost - Durchowska (-) E. Makosz - Frymus (-) M. Dybowski

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIENIE

W dniu 2 października 2009 r. wpłynęła do tutejszego Sądu skarga P. S. E. O. S.A. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r., utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2009 r., którą organ powiatowy, w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, uchylił własną decyzję z dnia (...) sierpnia 2006 r. o udzieleniu PSE pozwolenia na użytkowanie linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 220 kV K.-P. i jednocześnie odmówił udzielenia pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej linii.

Powyższe decyzje zostały wydane w następujących okolicznościach sprawy:

Decyzją z dnia (...) czerwca 2005 r. Starosta P. zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. S. E. S.A. pozwolenia na budowę czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 220 kV K.-P. na terenie gminy K. oraz tymczasowego wykorzystania jednego toru 220 kV na napięcie 110 kV dla odcinka od granicy gminy M. (dz. nr. ewid. (...) w K.) do słupa nr (...) (dz. nr ewid. (...) w K.) oraz od słupa nr (...) (dz. nr ewid. (...) w B.) do nr (...) (dz. nr ewid. (...) w K.) z wyłączeniem odcinków ww. linii na dz. nr ewid. (...)(...)(...) w S., dz. nr ewid. (...) w D. oraz dz. nr ewid. (...) w P. dł. 11 925m-kat. XXVI.

Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli A. S., P. D., E. S., A. B., B. i T. D., J. J., M. Ł. i J. N.

W wyniku rozpatrzenia odwołania Wojewoda decyzją z dnia (...) września 2005 r. nr (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty P. z (...) czerwca 2005 r.

Skargę na tę decyzję wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu: A. S., E. S.; A. B. oraz M. N. domagając się uchylenia decyzji Wojewody i poprzedzającej ją decyzji Starosty P.

Wyrokiem z dnia 14 września 2006 r. syn. akt II SA/Po 1211/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Starosty P. z dnia (...) czerwca 2005 r. nr (...) w części, w jakiej dotyczy pozwolenia na tymczasowe wykorzystanie jednego toru 220 kV na napięcie 110 kV, a w pozostałej części uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty P.

W wyniku rozpoznania złożonej przez P. S. E. skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 3 lipca 2007 r. sygn. akt II OSK 163/07 skargę oddalił.

W dniu (...) sierpnia 2006 r., nie czekając na ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie wniosku o pozwolenie na budowę, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, w której inwestorowi- P. S. E. S.A. udzielił pozwolenia na użytkowanie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 220 kV K.- P. na terenie gminy K. oraz na tymczasowe wykorzystanie toru 220 kV na napięcie 110 kV odcinek od słupa 52 do 48 (K.) zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę z 24 czerwca 2005 r.

W rezultacie wydania wyroku NSA z dnia 3 lipca 2007 r. oddalającego skargę kasacyjną Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu (...) lipca 2008 r. postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego zakończonego decyzją z dnia (...) sierpnia 2006 r. pozwalającą na użytkowanie wyżej wymienionej linii elektroenergetycznej.

Po wznowieniu postępowania Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu (...) września 2008 r. wydał decyzję uchylającą decyzję własną z dnia (...) sierpnia 2006 r. pozwalającą na użytkowanie przedmiotowej linii.

Odwołanie od tej decyzji wniosły P.S.E. - Zachód S.A.

Po rozpatrzeniu odwołania Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia (...) listopada 2008 r. uchylił decyzję PINB z dnia (...) września 2008 r. i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Decyzję tę zaskarżyły P. S. E.- Zachód S.A.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 3 czerwca 2009 r. sygn. akt II SA/Po 45/09 oddalił skargę.

Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniosły P.S.E.- Zachód S.A.

Jak wynika z notatki służbowej z dnia 29 marca 2010 r. owa skarga kasacyjna zarejestrowana została w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i do dnia dzisiejszego nie została skierowana na termin rozprawy. Oznacza to, że do dnia dzisiejszego decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2008 r. nie jest decyzją prawomocną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 dalej-p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Niewątpliwie w sytuacji ewentualnego oddalenia skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a., decyzja z dnia 20 listopada 2008 r. stanie się ostateczna i prawomocna. Wówczas dalsze działania organów znalazłyby uzasadnienie.

Lecz zgodnie z art. 185 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżony wyrok z dnia 3 czerwca 2009 r. i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, zawierając w uzasadnieniu wyroku wytyczne dotyczące wykładni prawa, którymi na mocy art. 190 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny jest związany.

W konsekwencji nie można przewidzieć, jakie zapadłoby rozstrzygnięcie przed sądem I instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, a tym samym czy wytyczne Sądu I instancji dla organów administracyjnych, którymi owe organy są związane na podstawie art. 153 p.p.s.a., doprowadziłoby do wydania takich samych decyzji przez organ I instancji, jakie wydał dnia (...) lutego 2009 r. i (...) lipca 2009 r., a które to decyzje dotyczą tej samej materii, to jest pozwolenia na użytkowanie czterotorowej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 220 kV K.- P. na terenie gminy K. Za takim stanowiskiem Sądu orzekającego w niniejszej sprawie przemawia analiza trzech postanowień o wznowieniu postępowania.

Celowość zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego na podstawie pkt 1 § 1 art. 125 p.p.s.a. powinna być analizowana z punktu widzenia wystąpienia w przyszłości przesłanek do wznowienia postępowania administracyjnego, zakończonego zaskarżoną decyzją lub innym aktem, jak i przesłanek do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego (patrz wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2007 r., sygn. II OSK 702/06, LEX nr 321527)

W rezultacie, aby ocenić czy organy prawidłowo orzekły w decyzjach z dnia (...) lipca 2009 r. i z dnia (...) września 2009 r., należy postępowanie w niniejszej sprawie zawiesić, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., do czasu rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2009 r. sygn. akt II SA/Po 45/09.

Mając na uwadze te okoliczności i kierując się względami celowości oraz ekonomii procesowej na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy zawieszono postępowanie w sprawie do czasu wydania wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny.

(-) E. Kręcichwost -Durchowska (-) E. Makosz-Frymus (-) M. Dybowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.