Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644960

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 11 maja 2010 r.
IV SA/Po 783/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. D. o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie ze skargi H. M. na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku mieszkalnego i doprowadzenia budynku do stanu poprzedniego postanawia oddalić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) jeżeli sąd nie okrzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które powinien był zamieścić z urzędu, strona postępowania może zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku. Jeżeli wyrok doręcza się stronie z urzędu strona może zgłosić powyższy wniosek w terminie czternastu dni od doręczenia, a gdy wyroku nie doręcza się stronie w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Uczestnik postępowania J. D. w związku ze skargą H. M. wniósł o zasądzenie na jego rzecz kwoty 63,20 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania (k. 158 i 161). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w dniu 10 marca 2010 r. wydał wyrok oddalający skargę H. M. W związku z brakiem rozstrzygnięcia o zwrocie kosztów, Uczestnik postępowania pismem z dnia (...) kwietnia 2010 r. wniósł o uzupełnienie wskazanego wyżej wyroku poprzez zasądzenie zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę. Wyrok został ogłoszony 10 marca 2010 r., a wniosek o uzupełnienie wyroku został zgłoszony w dniu 24 kwietnia 2010 r., a więc z naruszeniem terminu ustawowego (k. 238, 239 akt sądowych). Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 157 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Na marginesie należy wskazać, iż w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada wynikająca z art. 199 p.p.s.a., że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, że co do zasady stronie, która poniosła koszty postępowania nie przysługuje zwrot kosztów. Wyjątki od tej zasady określa art. 200 - 204 p.p.s.a. Zgodnie z art. 200 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji zwrot kosztów postępowania przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt. Art. 200 p.p.s.a. dotyczy zatem zwrotu kosztów jedynie na rzecz skarżącego. Na podstawie tego przepisu nie można natomiast przyznać kosztów stronie (uczestnikowi postępowania), jeżeli nie składała ona skargi. Wskazać ponadto należy, że w niniejszej sprawie Sąd oddalił skargę, ani też w sprawie nie zachodzą okoliczności z art. 20001 do 204 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.