Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644958

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 listopada 2009 r.
IV SA/Po 779/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sędziowie: NSA Ewa Makosz-Frymus (spr.), WSA Maciej Dybowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2009 r. sprawy ze skargi"M." sp z.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustalenie warunków zabudowy postanawia odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania B. S. (-) M. Dybowski (-) E. Kręcichwost-Durchowska (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 24 września 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga "M." Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) wydaną w wyniku ponownego rozpoznania sprawy. Niniejsza sprawa była, bowiem już przedmiotem rozstrzygania przez tutejszy Sąd, który wyrokiem z dnia 24 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Po 194/08 uchylił zaskarżoną decyzję.

Pismem z dnia 10 listopada 2009 r. B. S. w związku z doręczeniem jej odpisu skargi i odpowiedzi na skargę wniosła o dołączenie do akt sprawy licznych dokumentów.

Na rozprawie sądowej, która odbyła się w dniu 25 listopada 2009 r. pełnomocnik strony Skarżącej wniósł o nieuznanie B. S. za uczestnika postępowania w niniejszym postępowaniu, wskazując, że Pani S. nie została uznana za uczestnika w poprzednio toczącej się przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt II SA/Po 194/08. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania B. S.

Podczas rozprawy B. S. oświadczyła, że jest mieszkańcem G. N., wsi obszarowo sąsiadującej z terenem wyznaczonym pod inwestycję. W opinii wnioskodawczyni ma ona interes prawny w toczącym się postępowaniu, ponieważ planowana inwestycja będzie na Nią oddziaływać. Uważa Ona, iż powinna być zawiadamiana w tej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Jednocześnie art. 33 powyższej ustawy wskazuje, iż osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. Stosownie natomiast do § 2 omawianego artykułu, udział w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego. W powyższym wypadku dopuszczenie danej osoby do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika uzależnione jest od wydania postanowienia sądu.

W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że tylko przepis prawa materialnego, stanowiący podstawę interesu prawnego, stwarza dla określonego podmiotu legitymację do wniesienie wniosku o dopuszczenie do udziału w toczącym się postępowaniu w charakterze uczestnika. Tym samym legitymacja powyższa nie może opierać się wyłącznie na interesie faktycznym i musi znajdować oparcie w konkretnym przepisie prawnym. Sąd podkreśla, że w przypadku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, jak i postępowaniach zmierzających do ewentualnego uchylenia wydanej decyzji, stronami postępowania administracyjnego będą - zainteresowany inwestor, właściciel nieruchomości, na której inwestycja ma być realizowana, oraz inne podmioty, które - powołując się na konkretny przepis prawa - wykażą interes prawny do udziału w tym postępowaniu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oddział zamiejscowy w Gdańsku z 8 października 1998 r., sygn. akt II SA/Gd 1095/98).

Stosownie, do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) decyzja o warunkach zabudowy nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nie należy zapominać, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, w granicach zakreślonych ustawą, ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny. Poszerzenie zakresu osób, które mogłyby, jedynie w oparciu o hipotetyczne przesłanki, uniemożliwiać wykonywanie prawa własności przez inwestora, prowadziłoby w istocie do ograniczenia przysługujących mu praw. Niemniej jednak w każdej sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu o interesie prawnym, a co za tym idzie - przymiocie strony, innych poza inwestorem osób, decydują okoliczności konkretnej sprawy związane z rodzajem, rozmiarem oraz stopniem i zakresem uciążliwego oddziaływania zamierzonej inwestycji na otoczenie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Gd 115/07).

Powołując się na wyżej wskazane orzeczenia podnieść należy, że B. S. nie legitymuje się w świetle obowiązujących przepisów prawnych, legitymacją wystarczającą do uznania ją za stronę postępowania lub też za jego uczestnika. Okoliczność, iż jest mieszkańcem wsi sąsiadującej z terenem inwestycji nie może być uznana za wystarczającą dla umożliwienia jej występowania w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Sąd podkreśla, iż wnioskodawca wywodzi swoją legitymację do uczestniczenia w postępowaniu z możliwości oddziaływania inwestycji na mieszkańców miejscowości G. N. Tak zakreślona, wysoce hipotetyczna, okoliczność nie stanowi wystarczającej przesłanki dla uznania jej za osobę posiadającą wystarczający interes prawny do udziału w toczącym się postępowaniu.

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie planowana inwestycja nie naruszy w konkretny sposób interesu prawnego wnioskodawczyni. Tylko takie naruszenie praw wnioskodawczyni prowadzić by mogło do uznania jej za uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji. (-) M. Dybowski (-) E. Kręcichwost-Durchowska (-) E. Makosz-Frymus k. p.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.