Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644953

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 października 2009 r.
IV SA/Po 768/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Popowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi P. W. M. T. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę /-/B. Popowska

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) Dyrektor Izby Celnej odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celnego w P. z dnia (...) kwietnia 2009 r. Nr (...). Decyzja została doręczona Skarżącemu wraz z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w dniu 22 lipca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych). Na powyższe postanowienie w dniu 1 września 2009 r. wpłynęła do Organu skarga nadana dnia 28 sierpnia 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Oznacza to, że 30-dniowy termin do wniesienia skargi, obliczony zgodnie z art. 53 § 1 - p.p.s.a, o którym skarżący został pouczony w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, upłynął wraz z dniem 21 sierpnia 2009 r. Skarga zaś została nadana, za pośrednictwem poczty, dnia 28 sierpnia 2009 r.

W świetle tych przepisów nie budzi zatem wątpliwości, że skarga podlega odrzuceniu, gdyż skarżący nie wniósł jej w terminie trzydziestu dni od doręczenia mu ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej.

M.T. nie złożył także wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Z tego też powodu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu.

(-) B. Popowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.