Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644951

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 października 2009 r.
IV SA/Po 765/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.p. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia umorzyć postępowanie. (-) E. Kręcichwost-Durchowska

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 sierpnia 2009 r. k.p. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie poinformowało, iż na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: ze zm.) uwzględniło skargę i decyzją z dnia (...) września 2009 r. nr (...) uchyliło decyzję własną z dnia (...) sierpnia 2009 r., nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej T. z dnia (...) czerwca 2009 r., nr (...) i przyznał skarżącej jednorazową pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umycia okien, wypranie i zawieszenie firan - 60 zł, posprzątanie mieszkania 60 zł, zakup butli gazu 40 zł, zakup środków czystości 40 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe, z innych przyczyn niż wykazane w pkt 1-2.

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi będziemy mieć do czynienia, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności, gdy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, którego decyzja została zaskarżona, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i jej uchylenia.

W związku z tym, iż organ uwzględnił skargę w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd stwierdza, że postępowanie w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i podlega ono umorzeniu, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

(-) E. Kręcichwost-Durchowska

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.