Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644948

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 listopada 2009 r.
IV SA/Po 754/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Makosz-Frymus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: odrzucić skargę (-) E. Makosz-Frymus

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie:

R. W. wniósł skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną. Skarżący nie uiścił jednak wpisu, który w niniejszej sprawie wynosi 200,00 zł.

W związku z powyższym Sąd, pismem z dnia 18 września 2009 r. wezwał Skarżącego do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kasie Sądu bądź na rachunek bankowy Sądu. Do wezwania załączono odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, zgodnie, z którym wymienioną kwotę należało uiścić pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało opatrzone stosownym pouczeniem (k.8-8v akt sądowych).

Wezwanie o wpis zostało doręczone Skarżącemu dnia 24 września 2009 r.

Zgodnie z informacją Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, Skarżący do dnia 15 października 2009 r. nie uiścił wpisu (k.14 akt sądowych).

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił jak w sentencji.

(-) E. Makosz-Frymus

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.