Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1106668

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 października 2011 r.
IV SA/Po 752/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Damian Mataczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2011 nr (...) w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

I.W. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podała, że prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z synem, nie ma żadnego majątku a źródło ich utrzymania stanowi renta w kwocie (...) zł i dochód z trzymiesięcznego stażu syna w LFP L. w kwocie (...) zł. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawczyni prowadzony przez nią salonik prasowy nie przynosi dochodu (wnioskodawczyni określiła narastającą stratę od początku roku w wysokości (...) zł.). Z dodatkowych informacji wynika, że syn skarżącej jest studentem II roku studiów magisterskich na politechnice poznańskiej, w związku z czym jego utrzymanie na studiach kosztuje (...) zł. Dodatkowo wnioskodawczyni określiła wysokość kosztów miesięcznych utrzymania mieszkania ((...) zł.) i koszty leczenia ((...) zł.).

W odpowiedzi na wezwanie Sądu przesłano historię rachunku bankowego należącego do I.W. za okres 1 marca 2011 r. do 6 września 2011 r., historię rachunku bankowego A.W. za okres 21.01.2011 do 21 sierpnia 2011 r., zeznanie podatkowe I.W. za 2009 i 2010 r., zestawienie przychodu i wydatków działalności gospodarczej za okres 01..2011 do 07.2011 r., zestawienie amortyzacji środka trwałego (samochodu Renault Megane) o wartości (...) zł. zestawienie rat kredytu (rata (...) zł.) wraz z umową kredytu bankowego na kwotę (...) zł z dnia 16 maja 2011 r. zawartego przez I.W., fakturę na zakup energii elektr. na kwotę (...) zł. zawiadomienie o wysokości opłat za mieszkanie ((...) zł.) wraz z dowodem wpłaty, faktury za telefon komórkowy ((...) zł i (...) zł.), fakturę za gaz ((...) zł.), rozliczenie abonamentu TV, dowód wpłaty ubezpieczenia Warta Dom wraz z polisą.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż skarżąca nie jest objęta zakresem przepisu art. 239 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.), zgodnie z którym nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunku pracy i stosunków służbowych. Skarżąca nie należy bowiem do kręgu podmiotów objętych zakresem ww. przepisu, gdyż sprawa nie dotyczy jej stosunków pracy i stosunków służbowych (mieszkanie, którego opróżnienia dotyczy postępowanie zostało przydzielone E.W.). W związku powyższym wobec skarżącej w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - zob postanowienie NSA z dnia 2 sierpnia 2011 r. sygn. akt I OZ 567/11, postanowienie WSA z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt II SA/wa 430/11 www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

W związku z powyższym na podstawie art. 245 § 1 i 3 p.p.s.a. stwierdzić należy, że prawo pomocy może być przyznane w zakresie częściowym, które obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przesłanki regulujące przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej zawarte są w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którym prawo pomocy w zakresie częściowym Sąd przyznaje, gdy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Instytucja prawa pomocy jest jednak wyjątkiem od ogólnej zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ciężar dowodu wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy, o których mowa w art. 246 § 2 p.p.s.a. spoczywa na stronie składającej wniosek o jego przyznanie. Oznacza to, że powinna ona poczynić wszelkie kroki mające na celu uprawdopodobnienie tych okoliczności.

Ponadto należy podkreślić, że udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest także formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno sprowadzać się do wypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie jej udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście obiektywnie niemożliwe.

Odnosząc te uwagi do rozpatrywanej sprawy stwierdzić trzeba, że skarżąca dla której źródłem utrzymania jest renta socjalna i wynosząca (...) zł i dochód z pracy dorywczej syna ((...) zł.), przy uwzględnieniu konieczności ponoszenia bieżących kosztów utrzymania w tym kosztów związanych ze studiami syna, należy do osób znajdujących się w sytuacji materialnej uniemożliwiającej opłacenie kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W związku z powyższym na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.