Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 644946

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 maja 2009 r.
IV SA/Po 75/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego Poznań-Wilda w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2006 r. nr LXIII/462/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanawia: zawiesić postępowanie (-) P. Miładowski

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Rejonowy Poznań-Wilda złożył skargę na decyzję na uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2006 r. nr LXIII/462/2006 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Odpowiadając na skargę organ podniósł, że uwzględnia ją w całości, przy czym pismem z 25 lutego 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz poinformowała, że nie podjęto uchwały uchylającej lub zmieniającej uchwałę z dnia 25 października 2006 r. nr LXIII/462/2006.

Na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2009 r. pełnomocnik Rady Miejskiej w Swarzędzu wniósł o zawieszenie postępowania do czasu uchwalenia nowych regulacji.

Pismem z 22 kwietnia 2009 r. skarżący wyraził zgodę na zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego.

W związku z powyższym Sąd mając na uwadze zgodny wniosek stron o zawieszenie postępowania, orzekł jak w sentencji na mocy art. 126 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

(-) P. Miładowski

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.