IV SA/Po 693/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2727045

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 października 2019 r. IV SA/Po 693/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Józef Maleszewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia

1. odrzucić skargę,

2. zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w kwocie (...) ((...)) złotych

Uzasadnienie faktyczne

M. W. wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wraz ze skargą skarżąca uiściła wpis w kwocie (...) zł.

W związku w powyższym zarządzeniem z (...) sierpnia 2019 r. (doręczonym (...) sierpnia 2019 r.k. 23 akt) - pod rygorem odrzucenia skargi - wezwano skarżącą do usunięcia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie uzupełniającego wpisu sądowego w kwocie (...) zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczególnych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (k. 24 akt) wynika, że skarżąca do (...) września 2019 r. nie wpłaciła wymaganego wpisu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. O zwrocie stronie skarżącej uiszczonego wpisu postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.