IV SA/Po 674/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2576458

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 listopada 2018 r. IV SA/Po 674/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Damian Mataczyński po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2018 r. wniosku adwokata M. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. W. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz adwokata M. S. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu kwotę (...) zł powiększoną o kwotę (...) zł stawki podatku VAT,

Uzasadnienie faktyczne

K. W. złożył skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Skarżący złożył również wniosek o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata, który rozpoznany został pozytywnie postanowieniem starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Adwokat M. S. będąc pełnomocnikiem skarżącego wyznaczonym na mocy powyższego postanowienia, pismem złożonym w tut. Sądzie w dniu 24 października 2018 r. przedstawił zarzuty do zaskarżone decyzji i złożył wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu wraz oświadczeniem, że koszty te nie zostały uiszczone nawet w części. Pełnomocnik wyznaczony z urzędu stawił się również na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 listopada 2018 r. oddalił skargę, nie orzekając o kosztach pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu.

Mając powyższe na uwadze rozpoznając wniosek zgłoszony przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, ponowiony w piśmie z dnia 21 września 2018 r., wskazać należy, że zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu w przedmiotowej sprawie reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 - dalej rozporządzenie).

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 1c tegoż rozporządzenia - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w niniejszej sprawie wynosi (...) zł. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ww. przepisie, a nieprzekraczającej 150% tejże opłaty, następuje z uwzględnieniem nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu; wartości przedmiotu sprawy; wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie; stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W myśl natomiast § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23%.

Uwzględniając, iż w sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające przyznanie wynagrodzenia w wysokości wyższej niż minimalna, mając na uwadze że koszty pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu nie zostały uiszczone nawet w części, na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a. i art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz § 4 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia, orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.