Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003516

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 października 2018 r.
IV SA/Po 653/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sędziowie WSA: Tomasz Grossmann Maciej Busz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2018 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.