IV SA/Po 625/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484545

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2014 r. IV SA/Po 625/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

A. W. pismem z dnia 8 sierpnia 2013 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem organu administracji, skargę na decyzję wskazana w rubrum postanowienia.

Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt IV SA/Po 911/13 sąd zawiesił postępowanie sądowoadministracyjne, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego, zarejestrowanego pod sygnaturą akt K 38/13.

Pismem z dnia 17 maja 2014 r. strona skarżąca cofnęła skargę (k. 42).

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 911/13 sąd podjął zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") strona skarżąca może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Powyższe stanowi przejaw prawa skarżącego do rozporządzania skargą również po jej wniesieniu.

W niniejszej sprawie strona skarżąca skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do rozporządzania skargą. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie nie wystąpiła którakolwiek ze wskazanych wyżej ujemnych przesłanek, uniemożliwiających cofnięcie skargi.

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie to może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.