Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2112247

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
IV SA/Po 595/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców S.L. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) maja 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców S. L. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) maja 2016 r. w przedmiocie odmowy uznania za stronę postępowania.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, pismem z dnia 12 lipca 2016 r. Sąd wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Wezwanie to zostało prawidłowo doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłki w dniu 22 lipca 2016 r. (k. 23 akt sądowych). Skarżący został jednocześnie pouczony, że niewykonanie wezwań w terminie 7 dni będzie skutkować odrzuceniem skargi, a także o możliwości złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy obejmującego zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W zakreślonym terminie, to jest do dnia 29 lipca 2016 r., skarżący nie uiścił wpisu (k.26 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż stosownie do treści art. 214 § 1 i art. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - zwanej dalej jako "p.p.s.a."), strona wnosząca skargę jest zobowiązana uiścić należny wpis sądowy. Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie może podjąć żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata sądowa.

Na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W przedmiotowej sprawie skarżący został prawidłowo wezwany do uiszczenia wpisu, lecz w siedmiodniowym terminie na dokonanie tej czynności, który upłynął w dniu 29 lipca 2016 r., wpis nie został uiszczony. Nie złożono również wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.