IV SA/Po 589/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524717

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2018 r. IV SA/Po 589/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. nr LVI/1025/VII/2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznaniu postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącej kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka A złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. nr LVI/1025/VII/2017 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznaniu. W piśmie z dnia 5 czerwca 2018 r. skarżąca Spółka zawarła oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 zwanej dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący jest dysponentem skargi, która inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie skargi niedopuszczalnym. W ocenie Sądu oświadczenie skarżącej Spółki nie zmierza do obejścia prawa, w związku z czym uznać należy cofnięcie skargi za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. O zwrocie uiszczonego wpisu Sad orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.