IV SA/Po 554/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2700000

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 lipca 2019 r. IV SA/Po 554/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Donata Starosta.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 16 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga polega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a. Skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w trybie art. 44 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w dniu (...) kwietnia 2019 r. Oznacza to, że termin do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego upływał z dniem (...) maja 2019 r. Tymczasem skarga została wniesiona w dniu (...) maja 2019 r., a więc z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Z powyżej wskazanych powodów Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.