Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721409

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 września 2019 r.
IV SA/Po 453/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Maria Grzymisławska-Cybulska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg: Prokuratora Okręgowego w (...) na uchwały Rady Miasta:

1. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich;

2. z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich;

3. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skarg na uchwały Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich; na uchwałę z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...) w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich; na uchwałę z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. Prokurator Okręgowy w (...) zaskarżył trzy uchwały Rady Miasta. Uchwałę z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich, którą zarejestrowano pod sygn. IV SA/Po 453/19, uchwałę nr (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich, którą zarejestrowano pod sygn. IV SA/Po 519/19 oraz uchwałę nr (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich, którą zarejestrowano pod sygn. IV SA/Po 520/19. Postanowieniem z dnia (...) lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na podstawie art. 111 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) połączył sprawę o sygnaturze IV SA/Po 453/19 ze sprawą ze skargi Prokuratora Okręgowego w (...) na uchwałę Rady Miasta nr (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich zarejestrowaną pod sygn. IV SA/Po 519/19 oraz ze sprawą ze skargi Prokuratora Okręgowego w (...) na uchwałę Rady Miasta nr (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich zarejestrowaną pod sygn. IV SA/Po 520/19 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Sąd postanowił połączone sprawy prowadzić dalej pod sygnaturą akt IV SA/Po 453/19.

Pismem z dnia (...) września 2019 r. Prokurator Okręgowy w (...) oświadczył, że w związku z uchwaleniem przez Radę Miasta w dniu (...) maja 2019 r. zmian uwzględniających stanowisko prokuratora, cofa on skargę z dnia (...) kwietnia 2019 r., którą zaskarżono przepisy uchwał nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich; nr (...) z dnia (...) kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich; nr (...) z dnia (...) kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr (...) Rady Miasta z dnia (...) lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. zwanej dalej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skarżący jest dysponentem skargi, który inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

Wobec treści pisma Prokuratora Okręgowego w (...) z dnia (...) września 2019 r. oraz mając na uwadze konkretne okoliczności niniejszej sprawy należało stwierdzić, że cofnięcie skarg nie zmierza do obejścia prawa, ani nie spowoduje pozostawienia w obrocie prawnym aktu dotkniętego wadą nieważności.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowania sądowoadministracyjne, o czym orzeczono w sentencji postanowienia. Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.