IV SA/Po 399/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734532

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2015 r. IV SA/Po 399/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na decyzję Wójta Gminy T. P. z dnia (...) stycznia 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Wójta Gminy T. P. z dnia (...) stycznia 2014 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.) sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Sądowi rozpoznającemu skargę jest wiadomo z urzędu, że skarżąca wniosła wcześniej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Poznaniu skargę na powyższą decyzję, którą zarejestrowana pod sygn. akt IV SA/Po 316/15. Powyższa sprawa jest w toku, ponieważ postanowienie z dnia 19 maja 2015 r. odrzucające skargę nie jest jeszcze prawomocne.

W tym stanie rzeczy Sąd doszedł do przekonania, że wniesienie ponownej skargi na ten sam akt co w sprawie oznaczonej sygn. akt IV SA/Po 316/15 jest niedopuszczalne, skoro skarżąca wniosła już skargę w tym samym przedmiocie i uprzednio wszczęte postępowanie jest w toku.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 35 § 1 pkt 4 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Ponadto wskazać należy, iż skarga jest niedopuszczalna.

Zgodnie z treścią art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Zaskarżona decyzja Wójta Gminy T. P. jest orzeczeniem wydanym w pierwszej instancji. Czyniąc natomiast zadość zasadzie dwuinstancyjności postępowania, która wynika wprost z art. 15 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 - dalej k.p.a.), od zaskarżonej decyzji stronie przysługuje odwołanie, zgodnie z zawartym w tej decyzji pouczeniem.

Z powyższego wynika, że skargę do sądu administracyjnego można wnieść na decyzję wydaną przez organ II instancji. Natomiast w przedmiotowej sprawie skarga została wniesiona na decyzję organu I instancji, co uznać należy za niedopuszczalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.